Fuqizimi i Grave 

Rreth Projektit

Midis korrikut 2016 dhe qershorit 2018, Programi i Ndihmës së Grave (Solace’s Women’s Aid) dhe Shpresa, dhanë projektin Empower Women për azilkërkuesit, refugjatët dhe gratë migrante të prekura nga dhuna me bazë gjinore (GBV). Kjo është faza e dytë e një projekti që filloi për herë të parë në 2012 për të angazhuar Gratë që shqipfolëse në Londër rreth përvojave të dhunës dhe abuzimit.

Ekzistojnë tre elementë kryesorë të projektit Empower Women:

  • - Punoni me të rinjtë në Shpresa për të zhvilluar të kuptuarit e tyre të dhunës me bazë gjinore dhe të marrëdhënieve të shëndetshme
  • - Punë në grup me gratë në Shpresa të cilat kanë përjetuar dhunë për të rritur ndërgjegjësimin për dhunën ndaj grave dhe vajzave, për të ndihmuar në parandalimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe për të promovuar marrëdhënie të shëndetshme
  • - Detyrat për gratë që përjetojnë dhunë dhe abuzim, të siguruara nga Solace përmes këshillimit, informacionit, mbështetjes praktike dhe emocionale dhe avokimit.

Paketa e Fuqizimit të Grave u krijua për të ndarë mësimet nga ky projekt, i cili përfshin burime për të mbështetur grupet e komunitetit, ofruesit kryesorë të shërbimeve për gratë dhe fëmijët, ata që marrin vendime në lidhje me ofrimin e shërbimeve për grate, vajzat, komisionerët e financuesve si dhe një raport të plotë vlerësimi. Empower Women Toolkit was developed to share the learning from this project, which includes resources to support community groups, mainstream providers of services for women and children, those making decisions about the provision of services for women and girls and funders commissioners, and full evaluation report. 

QUOTE

“Në Shqipëri duhet të pranoni dhunën në familje si pjesë të kulturës. Ju nuk keni ndonjë mbështetje, asnjë inkurajim për të folur në lidhje me të. Ndërsa këtu ne jemi të vetëdijshme se ka mënyra për t'u bërë të sigurt dhe për të mos jetuar në një marrëdhënie të dhunshme.

IMAZH

Partnerët tanë

Regjistrohuni në gazetën tonë të postës elektronike për të marrë azhurnime të rregullta rreth Programit Shpresa